Komunitní plánování sociálních služeb ve Frýdku-Místku

Komunitní plánování je proces vyjádření potřeb v oblasti sociálních služeb, které se v dané komunitě objevují, stanovení cílů při jejich řešení a porovnávání potřeb s dostupnými finančními, materiálními a personálními zdroji.

Cílem komunitního plánování je posilovat sociální soudržnost komunity, podporovat sociální začleňování a předcházet sociálnímu vyloučení jednotlivců i skupin.

Naše zařízení Jesle F-M, p. o., se účastní tohoto procesu komunitního plánování a jsou zastoupeny v pracovní skupině Péče o děti a mládež. Zastupující pracovníci se pravidelně účastní schůzek komunitního plánování a podílí se tak na jeho vytváření a taktéž naplňování.

Cílem spolupráce našeho zařízení s ostatními subjekty z oblasti sociálních služeb, zdravotnictví, školství, zástupců města a uživatelů je podávání podnětů pro zvýšování kvality námi poskytovaných služeb směrem k rodinám s velmi malými dětmi a zavádění opatření, jež pomáhají sladit pracovní a rodinný život těchto rodin s dětmi od 1 do 3 let věku.

Více informací naleznete na internetových stránkách Statutárního města Frýdek-Místek