Vymezení hlavního účelu organizace

  1. Organizace je zařízením statutárního města Frýdku-Místku, jejímž posláním je péče o děti v dětské skupině, která je poskytována v kolektivu dětí a je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte.
  2. Organizace poskytuje službu péče o dítě, ve smyslu zákona č. 247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů. K provozování služby dle výše zmíněného zákona nás rovněž opravňuje registrace ze dne 1. 9. 2015 udělena Ministerstvem práce a sociálních věcí.
  3. Hlavním předmětem činnosti organizace je:
    1. péče o děti v dětské skupině, spočívající v pravidelné péči o dítě od 1 do 3 let věku s překryvem do 31. 8. po 3. narozeninách
    2. provozování jídelny k zajištění společného stravování dětí a zaměstnanců organizace

OsvědčeníZařízení Jesle F-M, p. o. úspěšně prošly, jako první v Česku, dobrovolným auditem kvality péče o děti v dětské skupině. Na základě analýzy jednotlivých dokumentů, hospitací, materiálů a srovnání s požadavky zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině získaly Osvědčení o dobrovolném auditu kvality péče. Dobrovolný audit kvality péče o děti se konal za účasti konzultantů Mgr. Reginy Dlouhé, autorky Standardů kvality péče v dětské skupině, která je rovněž ředitelkou Klubu K2 Praha a členkou ARPAV (asociace rané péče a výchovy) a Mgr. Leony Hornové, která je spoluautorkou standardů a metodička Mateřské školy K2 a Klubu K2 Praha.

Osvědčení Od října 2021 se Jesle F-M, p. o. úspěšně staly členy Asociace dětských skupin.

Naše zařízení tvoří tři dětské skupiny:

Broučci

 

Koťátka

 

Kuřátka

 

Kapacita zařízení je 54 míst k pravidelné celodenní docházce dětí od 1 do 3 let věku s překryvem do 31. 8. po 3. narozeninách.

Přímou péči o děti vykonávají pečující osoby, které splňují tyto předpoklady: osobní, zdravotní a odbornou způsobilost. Odborná způsobilost umožňuje volbu mezi více kvalifikacemi. V našem případě se jedná o vzdělání z oblasti sociální i zdravotní.

Poskytujeme tyto služby

  • Flexibilní docházka v rozsahu 92h  - jedná se o službu v dětské skupině, která představuje činnost spočívající v pravidelné péči o dítě od 1 do 2 let věku dítěte v rozsahu nepřevyšujícím 92 hodin v kalendářním měsíci, aniž by rodiče přišli o rodičovský příspěvek. Po dosažení dvou let věku není frekvence této služby limitována. Tato služba je určena dětem, které již dosáhly 2 let věku.
  • Stálá každodenní pravidelná docházka - tato služba představuje taktéž činnost spočívající v pravidelné péči o dítě. Je určena pro děti od 2 do 3let věku dítěte s překryvem do 31. 8. po 3. narozeninách dítěte.

Adaptační proces (adaptace) – tím se rozumí postupné zvykání nově příchozího dítěte na nový kolektiv. Adaptace dítěte trvá nejméně týden, dle potřeb dítěte se může prodloužit. Po absolvování adaptačního týdne dítě přechází na konkrétní službu.

Průběh adaptačního týdne:

1. den

pondělí

8.30 - 9.30 hod.

dítě pobývá v dané dětské skupině společně s rodičem (blízkou osobou)

* bez stravy

2. den

úterý

8.30 - 9.30 hod.

dítě pobývá v dané dětské skupině hodinu bez rodiče (rodič je nablízku v šatně)

* bez stravy

3. den

středa

8.30 - 10.30 hod.

dítě pobývá v dané dětské skupině 2 hodiny bez rodiče

* bez stravy

4. den

čtvrtek

8.00 - 11.15 hod. snídaně, přesnídávka, oběd

5. den

pátek

8.00 - 14.30 hod. snídaně, přesnídávka, oběd, spánek, odpolední svačinka